THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng như sau:

1. Số điện thoại:

- Chánh Văn phòng HĐND& UBND quận : 02438.513.524/0965.173.572

- Trưởng Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC : 0965.483.317

- Phó Chánh Văn phòng HĐND& UBND quận, Trưởng ban Tiếp công dân quận : 0435.135.609/0965.784.717

2. Địa chỉ thư điện tử:

- vanphong_dongda@hanoi.gov.vn

Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý tổ chức, công dân !